Referat från Svenska NOBABs Temadag 2012-09-28

 

Ladda ner som PDF:

 

NOBAB 2012-09-28

Temadag, Göteborg

Thomas Arvidsson

 

Implementering av barns rättigheter i vården

Korta anteckningar från mötet.

 

Inledning, Maja Söderbäck

NOBAB är snart 35 år. NOBAB:s standard har lett till många förändringar i vården. Man finner den i läroböcker och
många andra ställen. Glädjande nog händer det mycket i SKL-området för att stärka barns rättigheter, men då
måste vi i NOBAB också tänka över NOBAB:s framtida roll.


prof. em. Ingemar Kjellmer

Presentation av Centrum för barns rätt till hälsa och utbildning av barnrättsombud.

När Göteborgs barnsjukvård koncentrerades till drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ville man undvika att
gå i vuxensjukvårdens mönster med uppdelning av patienten i olika sjukdomsgrupper. Man bildade Centrum för
barns rätt till hälsa, som skulle tillse att barnkonventionen och NOBAB:s standard styrde utvecklingen.

 

Man började med utbildning:

- Oss själva

- Chefsgruppen

- All personal

- Studerandegrupper

 

Sen vidtog nätverksbygge

- andra kliniker

- GU-institutioner

- BHV, öppenvård. Skolhälsovård

- Socialtjänst

osv

 

Projekt

- Intoxikerade barn (Karl-Astrid)

- Barn som far illa

- Barns medbestämmande

- Livskvalitet

- Kulturupplevelser

- Nya verktyg

- Syskongrupper

 

Utbildning av barnrättsombud med målen nedan:

- Ha kunskap och förståelse för barns behov och rättigheter

- Genomföra barnkonsekvensanalys

- Nätverk med andra barnrättsombud

- Ansvar för att nya arbetskamrater introduceras i arbetet med Barnkonventionen.

 

Under arbetet noterades ofta att vuxenvårdverksamheter och ibland även barnvårdverksamheter förbisåg att patienterna
hade syskon, barn och anhöriga med speciella behov.

 

Struktur på utbildningen av barnrättsombud

- 6 halvdagar under 2 månaders tid.

- Omfattande litteraturstudier. Dock ingen tung eller svår litteratur.

- Praktisk arbetsuppgift från den egna verksamheten

- Uppföljningsträffar

 

Ca 80 personer kommer att vara utbildade i och med hösten 2012. De flesta kommer från sjukhusverksamheter.

Viktigt att de har mandat från sin ledning, dels för utbildningen, dels för att driva barnrättsfrågorna på sin arbetsplats.

 

Vad krävs för barnrättsarbete?

- Utbildning, cheferna först

- Eldsjälar viktiga, men det måste finnas en organisatorisk bas för att hålla igång verksamheten.

 

Nytt favorituttryck – Allebarnsrätten, betyder skyldighet att beakta alla barns rättigheter, både inom och utom sjukhusets väggar