Namn: Margaretha Jenholt Nolbris
Titel: Barnsjuksköterska fil. dr.
Arbetsplats: Centrum för barns rätt till hälsa, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg
Arbetsområde:  Har arbetat som sjuksköterska inom barnonkologi i över 25 å och arbetar för barn och
ungdomars rättigheter. Forskar inom cancer med barn som närstående, barn med en
förälder, barn med en urinmissbildning och barn med förälder med psykisk
ohälsa/ progredierande neurologisk sjukdom